ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

m

De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€) geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 26% wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen 1). Dit berag wordt per lot en per schijf berekend. De aankop en, evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen in euro betaald worden bij LOUIZA AUKTION SPRL -  Bank : KBC Bank Stefania Platz , 6 -1050 Brussels. Rekeningnummer : 734-0282483-28 - IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB . Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft zal de koper boven op de wettellijke kosten een BTW van 21% betalen of 6% voor de loten met •.Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4% op de toeslagprijs moeten betalen naast de kunstwerken met vovere toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor elke inlichting volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES.

TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES worden georganiseerd. Deelname aan de veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

 

OPBIEDINGEN Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES behoudt zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiendende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild.De instrumenteren degerechtdeurwaarder of notaris zal soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrkking tot opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Die formulier moet door LOUIZA AUKTION &ASSOCIES ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van bankgegevensvan de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt. Aangeboden aan cliënten die zich niet kunnenverplaatsen. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijk zijn om dedoor hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES kan in green geval aansprakelijk worden gesteld in geval va een probleem met telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs zodat de koper slechts eigenaar wort op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoorlijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN Alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiren de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIZA AUKTION & ASSOCIES uit deze export zounden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitluitend een beroep te doen op een transporteur die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze termijn behoudt LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zich het recht voor om-zonder voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrestelling worden verlocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naan van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, dekosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 8 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnenworden aangeboden. In dit geval zal de in de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijd zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van de 19e en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door een expert die de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal garanderen. De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van LOUIZA AUKTION & ASSOCIES dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat de door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter van de kopers op aanvraag.

KLACHTEN Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dage na afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpenaan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen. 1)her totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen 2)Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van €2.000 of meer. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt : - 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met €50.000; - 3 % op het deel van de verkoopprijs van €50.000,01 tot en met €200.000; - 1%op het deel van de verkoopprijs van €200.000,01 tot en met € 350.000; - 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van €350.000,01 tot en met €500.000; - 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven €500.000. Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan €12.500. (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)

ore.