Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de veilingprijs vermeerderd met 21,48%, taksen niet inbegrepen , 26% met taksen (29% Auctions Online) . Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen, dienen in euro betaald te worden bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. Bank: KBC Bank – Stefanieplein 6 - 1050 Brussel. Rekeningnummer:734-0282483-28 IBAN: BE37 7340 2824 8328 – SWIFT: KREDBEBB.

Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft, is de koper bovenop de toewijzingsprijs een BTW van 21 % of 6 % (voor met een * gemerkte loten) verschuldigd, plus de wettelijke kosten. De BTW wordt binnen een minimumtermijn van een maand teruggestort op overlegging van de exportdocumenten buiten de EEG. BTW-plichtigen kunnen de BTW van 21 % terugvorderen, en dit geldt eveneens voor de voor de export bestemde aankopen, mits overlegging van de uitvoerdocumenten. Voor werken waarop het volgrecht van toepassing is, is de koper bovenop de toewijzingsprijs en de wettelijke kosten een volgrecht van 4 % verschuldigd (1).
Voor alle inlichtingen over kunstwerken met volgrecht kan de koper vóór de veiling terecht bij LOUIZA AUKTION &ASSOCIES.

 

TOEPASSINGSGEBIED

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES georganiseerd worden. Deelname aan de veilingen houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden in.

BIEDINGEN

Voor de biedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES behoudt zich het recht voor om de volgorde van de biedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het lot wordt dan toegewezen aan de meestbiedende. In geval van betwisting of vergissing bij de toewijzing wordt het lot opnieuw geveild. 
De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist soeverein over elke moeilijkheid die zich tijdens de veiling met betrekking tot de biedingen kan voordoen.

 

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN

 

Iedere bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe bestemde formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit formulier moet ons ten laatste twee dagen vóór de verkoop bezorgd worden, vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening aan de cliënten. In geen geval kan LOUIZA AUKTION & ASSOCIES aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM

Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper vanaf de toewijzing. In geval van betaling per cheque of overschrijving kan de levering van de voorwerpen uitgesteld worden tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zelf is verantwoordelijk voor het verzekeren van de door hem gekochte voorwerpen. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
 

AFHALING VAN DE AANKOPEN

 

Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van uitvoer naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIZA AUKTION & ASSOCIES uit deze uitvoer kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe 
als waarborg een bankcheque te overhandigen die de BTW dekt die van LOUIZA AUKTION & ASSOCIES geëist zou kunnen worden indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd. De koper is ertoe gehouden de loten die aan hem werden toegewezen, in ontvangst te nemen binnen de 8 werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na verloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling verkocht worden om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs op naam van de koper gestort worden aan de Deposito- en Consignatiekas, na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

 

BETALINGSACHTERSTAND

 

Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper, zullen de loten die binnen de 8 werkdagen na de veiling niet betaald zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling opnieuw ter veiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval is de in gebreke blijvende koper gehouden het eventuele prijsverschil evenals alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen, te betalen en kan hij nooit het eventuele overschot opeisen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Bij de verkoop van schilderijen, beeldhouwwerken uit de 19e en de 20e eeuw wordt LOUIZA AUKTION & ASSOCIES bijgestaan door een gespecialiseerd expert die de authenticiteit van de in de verkoopcatalogus voorgestelde loten garandeert.

De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften die uitgaan van LOUIZA AUKTION & ASSOCIES dienen gewoon beschouwd te worden als aanwijzingen waarvoor LOUIZA AUKTION & ASSOCIES geenszins aansprakelijk gesteld kan worden. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES garandeert geenszins de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. 

Bijgevolg dienen de kopers zich vóór de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat van de door de experts en het veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers die ernaar vragen.

 

KLACHTEN

 

Klachten moeten, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp per aangetekende brief aan LOUIZA AUKTION & ASSOCIES gericht worden. Voor verkopen die onder de toepassing van artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek vallen, is de verkoper
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bij de levering van de goederen bestaat en zich binnen een termijn van één jaar manifesteert, waarbij de koper gehouden is de verkoper op straffe van verval op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de ontbinding ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

(1) Volgrecht
Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs, zonder taksen, voor zover die minimum 2000 € bedraagt. Het wordt als volgt berekend: 4% op de schijf van de verkoopprijs tot 50.000 €,  3% op de schijf gelegen tussen 50.000 en 200.000 €,  0,25% op de schijf van de verkoopprijs boven 500.000 €. Nochtans kan het totale bedrag van het recht nooit hoger zijn dan 12.500 € per werk (Wet van 04/12/2006 en K.B. van 02/08/2007).

Powerd by 3dvision.ch     

Copyrights 2014 Louiza Auktion